Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Απαγορεύεται στην ιδιωτική εταιρεία η άσκηση επιχείρησης για την οποία έχει οριστεί από το νόμο αποκλειστικά άλλη εταιρική μορφή. Προσφέρεται για την ίδρυση μικρομεσαίων και οικογενειακών επιχειρήσεων που είναι η πλειοψηφία στην Ελλάδα:
Τα πλεονεκτήματα της σε σχέση με τις άλλες μορφές εταιρικών τύπων είναι:
1)Μηδενικό κεφάλαιο. Δεν απαιτείται η συγκέντρωση οποιουδήποτε κεφαλαίου ούτε καν του ενός (1) ευρώ που απαιτείτο από τον νόμο περί ΙΚΕ στην αρχική του μορφή.
2) Περιορισμένη η ευθύνη των εταίρων. Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο και δεν επεκτείνεται στην ατομική τους περιουσία. Συνεπώς στις Ι.Κ.Ε για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της και όχι με την περιουσία των εταίρων.
3) Δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης των τροποποιήσεων του καταστατικού στο ΦΕΚ. Όλες οι τροποποιήσεις δημοσιεύονται μέσω του ΓΕΜΗ ή της εταιρικής ιστοσελίδας που είναι υποχρεωτική, κάτι που σημαίνει μικρότερο κόστος.
4) Η διαδικασία σύστασης της ΙΚΕ είναι ιδιαίτερα εύκολη, ταχεία και οικονομική. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να συνταχθεί και με ιδιωτικό έγγραφο, χωρίς τη συνδρομή συμβολαιογράφου. Κατ’ εξαίρεση η Ι.Κ.Ε συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο στις ειδικές περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος ή λόγω εισφοράς στην εταιρία περιουσιακών στοιχείων.
5) Για τους εταίρους της Ι.Κ.Ε η ασφάλιση είναι προαιρετική, ενώ ασφαλίζεται υποχρεωτικά μόνο ο διαχειριστής της ΙΚΕ, που ορίστηκε με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων.
6) Υπάρχει η δυνατότητα σύστασης Μονοπρόσωπης ΙΚΕ.
7) Τα κόστη σύστασης ΙΚΕ είναι σαφώς μικρότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα τέλη για την σύσταση άλλων μορφών επιχειρήσεων. Πλέον οι ΙΚΕ μπορούν να συσταθούν και μέσω υπολογιστή με πολλά πλεονεκτήματα.
8) Ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων
9) Ιδρύεται μέσω των υπηρεσιών μιας Στάσης, ακόμα και σε 1 ώρα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
10) Απλότητα στην ίδρυση και λειτουργία της καθώς δίνει μεγάλη ευελιξία στις νεοφυής επιχειρήσεις ΙΚΕ
Η Ίδρυση μια Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε) συνίσταται για τους παραπάνω λόγους για τις μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.