Χορήγηση νέου τύπου άδειας διαμονής για εργασία σε πολίτες τρίτων χωρών
1. Με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής με δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου σε πολίτες τρίτων χωρών που: α) διαθέτουν δήλωση προσφοράς εργασίας από εργοδότη στην Ελλάδα για την απασχόλησή τους με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου, β) διέμεναν στην Ελλάδα έως και την 30ή Νοεμβρίου 2023 χωρίς άδεια διαμονής, γ) συνεχίζουν να διαμένουν στην Ελλάδα και δ) συμπληρώνουν τουλάχιστον τρία (3) συνεχή έτη παραμονής στην Ελλάδα πριν από την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας.

2. Πλέον των προϋποθέσεων της παρ. 1, για τη χορήγηση της άδειας διαμονής του παρόντος απαιτούνται:

α) Η κατοχή διαβατηρίου, έστω και εάν αυτό έχει λήξει. Άδεια διαμονής χορηγείται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού του ενδιαφερόμενου με διαβατήριο, κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης του ενδιαφερομένου και γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής Μετανάστευσης.

β) Η μη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

γ) Η καταβολή παραβόλου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ και τέλους κόστους εκτύπωσης άδειας διαμονής με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου ύψους δεκαέξι (16) ευρώ.

δ) Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), με την οποία δεσμεύεται να απασχολήσει τον αιτούντα, είτε στο πλαίσιο εξαρτημένης εργασίας, είτε στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ή έργου, εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας υποβάλει αίτημα χορήγησης της άδειας διαμονής και λάβει τη βεβαίωση κατάθεσης αίτησης του άρθρου 8 του ν. 4251/2014 (Α’ 80). Η υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνει και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου εργοδότη.

3. Mε απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής, ως μέλος οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, και στον ή στη σύζυγο γονέα και τα ανήλικα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον: α) ο γονέας έχει λάβει την άδεια διαμονής του παρόντος και β) ο ή η σύζυγος γονέας και το ανήλικο τέκνο ευρίσκονται στην Ελλάδα έως και την 30ή Νοεμβρίου 2023. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται για τον ή τη

σύζυγο γονέα, εφόσον αυτός ή αυτή δεν έχει τη δυνατότητα υπαγωγής στις παρ. 1 και 2. Η άδεια διαμονής των μελών οικογένειας συστοιχίζεται, ως προς τη διάρκειά της, με την άδεια διαμονής του αιτούντος της παρ. 1.

4. Οι πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος δύνανται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση της άδειας διαμονής έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία μίας στάσης εντός των γεωγραφικών ορίων της οποίας ο αιτών θα παρέχει εργασία σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση της άδειας διαμονής του παρόντος υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

5. Στους πολίτες τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση της άδειας διαμονής του παρόντος και πληρούν τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις, χορηγείται η βεβαίωση κατάθεσης αίτησης του άρθρου 8 του ν. 4251/2014. Η βεβαίωση κατάθεσης της αίτησης χορηγείται μετά από έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας μίας στάσης, εντός σαράντα (40) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

6. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήψη της βεβαίωσης κατάθεσης της αίτησης, ο πολίτης τρίτης χώρας που έχει υποβάλει αίτηση για χορήγηση της άδειας διαμονής του παρόντος υποβάλει ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποδεικτικά στοιχεία έναρξης της απασχόλησής του (σύμβαση ή αναγγελία πρόσληψης ή στοιχεία έναρξης επιτηδεύματος για παροχή υπηρεσιών ή έργου) από τον εργοδότη, ο οποίος υπέβαλε την υπεύθυνη δήλωση της περ. δ) της παρ. 2. Αν ο αιτών δεν υποβάλει τα αποδεικτικά στοιχεία εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών, η αίτησή του απορρίπτεται. Η άδεια διαμονής του παρόντος ανακαλείται με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε περίπτωση που οι κάτοχοι άδειας διαμονής δεν απασχολούνται επί μακρό χρονικό διάστημα, υπό τους ειδικότερους όρους που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 13.

7. Η άδεια διαμονής των παρ. 1 και 3 χορηγείται άπαξ. Η ισχύς της άδειας διαμονής της παρ. 1 ανατρέχει στην ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και έχει διάρκεια τρία (3) έτη. Ο κάτοχος άδειας διαμονής της παρ. 1 κατά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της μπορεί να αιτηθεί αλλαγή κατηγορίας άδειας διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κώδικα Μετανάστευσης. Στην περίπτωση που ζητείται άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, δεν απαιτείται η διαθεσιμότητα κενής θέσης εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κώδικα Μετανάστευσης. Ο πολίτης τρίτης χώρας κατά την υποβολή της αίτησης αλλαγής κατηγορίας άδειας διαμονής, πρέπει, επιπροσθέτως, να διαθέτει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα και να έχει εκπληρώσει εγκαίρως τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

8. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 16 του άρθρου 176 του Κώδικα Μετανάστευσης, εφαρμόζεται αναλόγως η υπ’ αρ. 7393/24.3.2021 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (Β’ 1251) σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 (Α’ 80).

9. Πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4251/2014, και το αίτημά τους έχει απορριφθεί λόγω μη πλήρωσης της προϋπόθεσης της επταετούς συνεχούς διαμονής, δύνανται να υποβάλουν εκ νέου αίτημα για χορήγηση άδειας διαμονής σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος.

10. Εκκρεμείς αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4251/2014, οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται βάσει των παρ. 1 έως 4, εφόσον υποβληθούν, εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 4, τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας διαμονής του παρόντος.

11. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν παράνομα στη χώρα και δεν έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος, υπάγονται στις διαδικασίες επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3907/2011 (Α’ 7).

12. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος και μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 59 του άρθρου 176 του Κώδικα Μετανάστευσης, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 18951/22.6.2018 απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (Β’ 2487) σχετικά με τον καθορισμό των εγγράφων βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στη χώρα πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να ορίζονται το χρονικό διάστημα του τρίτου εδαφίου της παρ. 6, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανάκλησης της άδειας διαμονής και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.