Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει όλα τα στάδια υλοποίησης συμμόρφωσης της εταιρίας με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR)  που έχει τεθεί σε ισχύ από 25.05.2018.

Ο Αστέριος Χ. Αλβανός είναι Πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO – Data Protection Officer)

Αναλαμβάνουμε:

  • Προετοιμασία για την έναρξη του έργου συμμόρφωσης με τον GDPR
  • Χαρτογράφηση δεδομένων (data mapping)
  • Ανάλυση ελλείψεων (Gap analysis)
  • Τροποποίηση συμβάσεων
  • Σύνταξη πολιτικών και διαδικασιών
  • Σύνταξη ενημερωτικών κειμένων και κειμένων λήψης συγκατάθεσης
  • Εκπαίδευση προσωπικού
  • Νομικές εργασίες μετά την ολοκλήρωση του έργου συμμόρφωσης