Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε): ποια τα πλεονεκτήματα της

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Απαγορεύεται στην ιδιωτική εταιρεία η άσκηση επιχείρησης για την οποία έχει οριστεί από το νόμο αποκλειστικά άλλη εταιρική μορφή. Προσφέρεται για την ίδρυση μικρομεσαίων και οικογενειακών επιχειρήσεων που είναι...

Πεισσότερα

19 Νοέμβρη: Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής κακοποίησης

Η Παιδική Κακοποίηση σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. ορίζεται ως : «Η κακοποίηση ή κακομεταχείριση του παιδιού περιλαμβάνει όλες τις μορφές σωματικής ή συναισθηματικής κακής μεταχείρισης, σεξουαλικής παραβίασης, παραμέλησης ή παραµεληµένης θεραπευτικής αντιμετώπισης ή εκμετάλλευσης για εμπορικούς σκοπούς, η οποία καταλήγει σε συγκεκριμένη ή εν δυνάμει βλάβη που αφορά στη...

Πεισσότερα

Γονική αποξένωση: ένα σύγχρονο πρόβλημα

Η Γονική Αποξένωση παρατηρείται ως φαινόμενο κυρίως μετά τη διάσταση – χωρισμό – διαζύγιο ενός ζευγαριού και είναι η άρνηση του τέκνου να έχει επαφές με τον αποξενωμένο γονέα εξαιτίας των πράξεων και των ενεργειών του αποξενωτή γονέα. Η 25η Απριλίου έχει οριστεί ως παγκόσμια μέρα ΚΑΤΑ της Γονικής...

Πεισσότερα

Συνεπιμέλεια τέκνων: μια επιτακτική ανάγκη

Σύμφωνα με το άρθρο 1510 ΑΚ «Η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα), οι οποίοι την ασκούν από κοινού» και με το άρθρο 1513 ΑΚ «Στις περιπτώσεις διαζυγίου, η άσκηση γονικής μέριμνας μπορεί ν’ ανατεθεί……..αν αυτοί συμφωνούν, ορίζοντας συγχρόνως τον τόπο διαμονής...

Πεισσότερα

Συναινετικό διαζύγιο σε 12 μέρες!

Δυνάμει του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα μετά την τροποποίηση του καθίσταται ευκολότερη και ταχύτερη η έκδοση συναινετικού διαζυγίου δίνοντας τη δυνατότητα στους δυο συζύγους να επιλύσουν τα μεταξύ τους ζητήματα και να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητες (επιμέλεια τέκνων, επικοινωνία, διατροφή, κοινή περιουσία κ.α). Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα...

Πεισσότερα